Referat af generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen i Andelsforeningen Sønderho forsamlingshus, afholdt 14. marts 2017 i Sønderho Forsamlingshus. Dirigent: Niels Erik Engsted. Referent: Inger Brinch. Stemmetæller: Edel Palle.

Formanden, Hanne Svane, aflagde beretning for forsamlingen om årets gang.

Akustikken var til debat. Svend Lauridsen bragte emnet på bane, og bestyrelsen vil gå videre med at undersøge mulighederne for at forbedre akustikken.

Ide Hansted foreslog kroge på dametoilettet til ophængning af dametasker.

Gulvvarmen blev bragt til behandling af Edel Palle, der slog til lyd for, at varmen ikke fungerer optimalt, idet gulvvarme reagerer meget langsomt på temperaturændringer. Opsætning af en varmepumpe blev foreslået. Den kan måske udbedre generne, da den kan sættes i gang inden brug af forsamlingshuset. Desuden er vinduerne utætte, hvilket giver et varmetab. Nogle af vinduerne kan evt. skrues fast og afhjælpe noget af problemet. Bestyrelsen tager de gode forslag med i de fremtidige overvejelser.

Beretningen blev godkendt.

Svend Lauridsen spurgte ind til arrangementer  i forsamlingshuset. Det er meget svært at vurdere, om et arrangement giver overskud. Det kan derfor være svært for frivillige at forstå, at indsatsen måske ikke giver overskud til foreningen. Hans Thomsen pointerede, at mange foreninger har samme problem. Dog pointerede bestyrelsen, at arrangementerne er til stor glæde for mange – både børn og voksne.

Regnskabet blev godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen: Genopstiller: Søren Brink Jensen og Christen Thygesen. Nyvalg: Christine Wohlert. Valg af suppleanter: Jens Bøggild og Per Trankjær.

Valg af revisorer: Hans Thomsen og Niels Johansen. Suppleant: Line Maria Carstensen.

Fastsættelse af kontingent: Uændret – 200 kr.

Leje af forsamlingshuset: Weekend: 1.800 kr. Aftenleje (4 timer): 700 kr. En dag: 1.200 kr. Lejesatserne kan ses på foreningens hjemmeside.

Forslagene blev godkendt

Eventuelt: Marie Louise Exner foreslog ny indramning af de ophængte billeder – evt. med tekstning.

Der var 15 fremmødte til generalforsamlingen, som sluttede kl. 20.30.