Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus
generalforsamling

 

Teknisk boks
2022

Generalforsamling Andelsforeningen Sønderho forsamlingshus

Tirsdag d 20. marts 2023 kl 19:30

1: valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Dirigent Hans Fischer Nielsen
Referent Marie-Louise Exner
Stemmetællere: Vælges såfremt, der skulle blive aktuelt med afstemning ifm. Generalforsamlingen

2: Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde beretningen. Se foreningens hjemmeside
Godkendt af forsamlingen 

3:Regskab

Hans Thomsen fremlagde regnskabet, som var omdelt til de fremmødte.
Godkendt af forsamlingen

4:Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5:Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen:
På valg 4 medlemmer til bestyrelsen.
Christen Thygesen. Tina Wohlert, Søren Østerlund Christensen. Claus Kromann-Hansen.

Alle modtog genvalg
Suppleanter Christoffer Dam Thorhauge og Jens Bøgild

6:Valg af 2 revisorer og 1 suppleanter

Revisorer Hans Thomsen og Niels Johansen
Suppleant Line Carstensen

7:Fastættelse af kontingent og lokaleleje
Forsamlingen vedtog, at kontingentet ikke forhøjes og fortsætter derfor uændret.

8: Eventuelt 
Forsamlingen drøftede de nye restriktioner vdr alkoholbevilling

Dirigent                                             Referent
Hans Fischer Nielsen                          Marie-Louise Exner

Bestyrelsens sammensætning og konstituering 2023
Formand: Hanne Svane
Næstformand: Christen Thygesen
Kasser: Tina Wohlert
Sekretær: Søren Christensen
Medlem: Eva Martine Malling

Praktisk: Claus Kromann- Hansen og Suppleant Christoffer Dam Thorhauge

Hjemmeside kontakt: Marie-Louise Exner

Suppleant: Christoffer Dam Thorhauge og Jens Bøgild

2021

2020

1: Valg af dirigent og referent 

 • Dirigent: Sofie Exner Koch
 • Referent: Søren Østerlund Christensen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og rettidigt annonceret

2: Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlagde beretningen. Beretningen mødte bifald og ingen bemærkninger/spørgsmål.

Beretning godkendt.

3: Regnskab

Hans Thomsen fremlagde regnskabet som var omdelt til de fremmødte.

Regnskab godkendt.

 

4: Behandling af indkomne forslag

 Der var ingen indkomne forslag

5: Valg af bestyrelse og suppleanter

  På valg er Kresten Thygesen, Tina Wohlert, Søren Østerlund og Søren Brink.

 Søren Brink genopstiller ikke

Claus Kromann- Hansen opstiller

Bestyrelsen: 

 • Kresten Thygesen- genvalgt
 • Tina Wohlert- genvalgt
 • Søren Østerlund – genvalgt
 • Claus Kromann-Hansen–valgt

Suppleanter: 

 • Jens Bøgild – genvalgt
 • Christoffer Ross – genvalgt

  6: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant                    

      

Revisorer:

 • Hans Thomsen – genvalgt
 • Niels Johansen – genvalgt

Suppleant:

 • Line Maria Carstensen- genvalgt
   

7. Fastsættelse af kontingent og lokaleleje

Vedtaget uændret.

8: Eventuelt

     

Dirigent

Sofie Exner Koch

Referent

Søren Østerlund Christensen

 

2019

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Dirigent: Hans Fischer-Nielsen
 • Referent: Søren Christensen
 • Stemmetællere: ingen grundet det begrænsede fremmøde

2. Formandens beretning

Beretningen bliver lagt på forsamlingshusets hjemmeside.

Beretning godkendt.

Eneste spørgsmål var, om Sønderho Forsamlingshus udlejer borde og stole. Det gør forsamlingshuset, blot bordene ikke står udendørs.

3. Regnskab v. Hans Thomsen

Hans Thomsen gennemgik regnskabet. Ingen kommentarer.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen:

 • Hanne Svane – genvalgt
 • Eva Martine Malling (Dodo) – genvalgt
 • Marie-Louise Exner – genvalgt

Suppleanter:

Nicolaj Golles Rasmussen fratræder som suppleant.

 • Jens Bøggild – genvalgt
 • Christoffer Ross – valgt

6. Valg af to revisorer og en suppleant

Revisorer:

 • Hans Thomsen – genvalgt
 • Niels Johansen – genvalgt

Suppleant:

 • Line Maria Carstensen – genvalgt

8. Kontingent og lokaleleje

Intet nyt.

9. Eventuelt

Hanne Svane om coronatiderne: Vi har mange aflysninger og udsættelser, mens vi har ellers haft  en pæn udlejning til møder og Teater Blik. Mange tilmeldinger i foreningen. Loppemarkedet er aflyst, ligesom juletræsfesten og nytårsballet som udgangspunkt også aflyst. Eventuelt kan vi finde alternative løsninge, udendørs eksempelvis.

Referent, Søren Christensen