VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

 

 

§ 1 Foreningens navn er: Sønderho Forsamlingshus støtteforening.

§2 Foreningens formal er at støtte Sønderho Forsamlingshus’s aktiviteter praktisk og økonomisk.

§3 Foreningen er neutral og kan ikke gribe i Forsamlingshusets ledelse.

§4 Kontingentet fastsættes pa den ordinaere generalforsamling. Regnskabet følger kalenderåret.

§5 Tegningsberettiget for foreningen: Kasserer og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes inden

udgangen af marts måned og indvarsles på opslagstavlen fjorten dage før afholdelsen.

§7 Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede. Medlemmer af Sønderho Forsamlingshuser alle automatisk medlem af støtteforeningen.

§8 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og en suppleant, hvoraf mindst et medlem er fra Sønderho Forsamlingshus bestyrelse.

-1 ulige år afgår 2-3 medlemmer og i lige afgår 1-2 medlemmer. Alle kan genvsælges.

– Endvidere vælges 1 revisor samt en revisorsuppleant.

§9 Dagsorden for generalforsamlingen

a) Valg af dirigent.

b) Formandens beretning til godkendelse.

c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse.

d) Fastssættelse af kontingent.

e) Behandling af indkomne forslag.

f) Valg tit bestyrelsen efter regler i § 8.

g) Valg til revisor og revisorsuppleant

h) Eventuelt.

Forslag til punkt e skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§10 Vedtægtændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 af de fremmødte.

§11 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Sønderho forsamlingshus. Opløsningen skal godkendes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Sønderho Forsamlingshus